Om Borre Vandværk

Borre VandværkBeskrivelse og historie

Borre Vandværk er et privat ejet vandværk organiseret som et I/S, interessentskab og beliggende Nørrebyvej 25, 4791 Borre, matrikel nr. 15h Nørreby By, Borre.

 

Vandværket er opført i 1988, men ombygget og renoveret i 1995-98.


Vandværket har i 1987 fået en indvindingstilladelse til 100.000 m3/år fra 2 boringer og i december 1999 er indvindingstilladelsen ændret fra 100.000 m3/år til 46.000 m3/år.


Borre Vandværks indvindingstilladelse udløber den 4. september 2017.

 

Grundvandsbeskyttelse

Borre Vandværks indvindingsoplande ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), i et nitratfølsomt indsatsområde (NFI) og i et indsatsområde med hensyn til nitrat (ION). Miljøcenter Nykøbing Falster har udført kortlægning af grundvandsressourcen på Møn og den er afsluttet i 2009.

Vordingborg Kommune har i samarbejde med vandværkerne på Møn udarbejdet et forslag til indsatsplan i 2010 på baggrund af kortlægningen.


I maj 2012 justerede Naturstyrelsen NFI og ION områderne ved Borre i forhold til udpegningen i 2009. Det betyder, at NFI området er indskrænket en lille smule og at ION området er udvidet til at have samme afgræsning som NFI. Således skal kommunen efterfølgende foretage en justering af forslag til indsatsplan for Møn i forhold til de ændrede udpegninger af NFI og ION ved Borre området. Ændringen i indsatsplanen for Møn vil ske i samarbejde med de berørte parter, eks. Borre vandværk og lodsejere.